Algemene voorwaarden

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor deelname of het aanvragen van een coaching, workshop of excursie van Positief Educatief kan:
via deze website of via e-mail
info@positiefeducatief.be.

 

Inschrijvings- aanvraagvoorwaarden: 

Je kan inschrijven tot 5 werkdagen voor de workshop of excursie.
Op deze manier kunnen wij jouw inschrijving tijdig verwerken.
Positief Educatief behoudt zich het recht voor om de workshop of de excursie te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen
of door onvoorziene omstandigheden, dit tot één week voorafgaand aan de datum waarop de workshop of de excursie zou plaatsvinden.
Het reeds betaalde bedrag door de klant wordt integraal teruggestort.
De klant heeft geen recht op een schadevergoeding ingevolge de annulering.
Uiteraard verwittigen wij diegenen die zich al ingeschreven hebben.
Een coaching aanvragen, gebeurt op vraag van de klant en in onderling overleg.

 

Annulatievoorwaarden:

Annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van de vorming,
mits je dit meldt aan Positief Educatief via
info@positiefeducatief.be of via +32 468 54 73 29. 
We storten het volledige cursusbedrag terug op het door ons gekende rekeningnummer. 

Ben je onverwachts verhinderd? 
Bij annulatie minder dan 1 maand voor de nascholings- of excursiedatum, betaal je het volledige cursusbedrag. 
Je mag je wel laten vervangen door een collega, zonder dat wij extra kosten aanrekenen. 
Eventuele vervanging meld je ook via info@positiefeducatief.be of via +32 468 54 73 29.


Privacy (GDPR) 

Volgende gegevens dienen te worden meegedeeld bij inschrijving voor een workshop/excursie of een aanvraag tot coaching:

  • Emailadres
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoon
  • Functie
  • Facturatiegegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

  • Om de workshops/excursies/coaching aangeboden op de website te kunnen leveren;
  • Om het verstrekken van informatie over Positief Educatief via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren. Dit door het accepteren van de algemene voorwaarden.

Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals hierboven omschreven of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen welke worden opgelegd door nationale of internationale rechtsregels.

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail naar info@positiefeducatief.be .  Positief Educatief zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@positiefeducatief.be  

Positief Educatief kan het privacy beleid op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.
Bij belangrijke wijzigingen zal ik u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan je ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/  ) of via mail: dpo@apd-gba.be 


 Nog vragen?

Ik help je graag verder via info@positiefeducatief.be of via +32 468 54 73 29 .